Close

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Spotkanie dwóch światów –  społeczności naukowej i otoczenia zewnętrznego, rozumianego jako otoczenie społeczno-gospodarcze to nowoczesne, świadome podejście do rozwoju. Podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację idei przedsiębiorczości akademickiej, czyli transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw jest nieocenioną wartością nie tylko dla biznesu, czy uczelni, ale i pracowników naukowych, którzy nabywają nowe doświadczenia oraz mają szansę na nawiązanie kontaktów z partnerami instytucjonalnymi.

Projekt Paidagogos Pro uruchomiony na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym w Krakowie ma założenia i sposób realizacji odpowiadający na potrzeby studentek/ów, którzy sygnalizują brak powiązania wiedzy zdobywanej w toku studiów z praktyką. Projekt spełnia potrzebę integracji przyszłych absolwentek/ów Wydziału Filozoficznego z potencjalnymi pracodawcami, którzy poszukują pracowników o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i posiadających tzw. kompetencje „miękkie” – niebywale użyteczne w miejscu pracy.

Inspiracją naszych działań był m.in. model współpracy z biznesem zastosowany na Uniwersytecie NTNU Bridge w Trondheim, w Norwegii.

Przewidywana tematyka prac magisterskich to m.in.:

  • wdrażanie nowej metody pracy,
  • zaprojektowanie nowego modelu funkcjonowania instytucji opartego na zdiagnozowanych potrzebach
  • wprowadzenie nowych from pracy zwiększających efektywność
  • zdiagnozowanie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń danego podmiotu
  • praca z ludźmi w warunkach dynamicznie zmieniającego się, coraz bardziej wielokulturowego środowiska
  • skuteczne pozyskiwanie funduszy na działalność społeczną

Naszym długofalowym celem jest wzrost przedsięwzięć naukowych, pozyskiwanie zleceń komercyjnych, czy usług edukacyjnych dla pracowników firm. Zakładamy, że odbiorcami modelu będą instytucje bezpośrednio zaangażowane w transfer wiedzy – władze i pracownicy uczelni, biznes, absolwenci oraz studenci.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)