Close

Instytut Socjoligii

O instytucie:

Instytut Socjologii UJ to centrum krakowskiej socjologii i jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju w tej dziedzinie. Realizujemy ważne i aktualne projekty badawcze. To także miejsce chętnie odwiedzane przez znanych socjologów z kraju i ze świata.

Ucząc socjologii w IS UJ kładziony jest nacisk na umiejętności badawcze studentek i studentów. Są oni uczeni m in tego, jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić różnego typu badania socjologiczne oraz jak przedstawić ich wyniki odbiorcom. Studentki/ci uczą się tego realizując liczne projekty badawcze i doradcze dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. Kształcenie w IS UJ oparte jest o założenie, że wiemy, że socjologii i pracy socjalnej najskuteczniej uczy się przez doświadczenie!

Instytut oferuje trzyletnie studia dwustopniowe zakończone uzyskaniem stopnia licencjata.

Studia pierwszego stopnia proponują za pomocą modułowego systemu kursy obowiązkowe i fakultatywne. Tematy modułów to:

 • fundamenty socjologii
 • procesy i struktury społeczne
 • tożsamości społeczne
 • metody badan socjologicznych
 • socjologia w działaniu

Przykłady oferowanych kursów:

Antropologia społeczna, filozofia społeczna i polityczna, metody badań społecznych, logika, psychologia społeczna, socjologia miasta, socjologia zdrowia i choroby, socjologia wychowania, style życia, wprowadzenie do analizy dyskursu, teorie zmian społecznych i inne.

Studia drugiego stopnia zakończone stopniem magistra (dwa lata) składają się ze specjalizacji:

 • analiza danych i badania społeczne
 • komunikowanie społeczne
 • społeczeństwo miejskie

oraz kursy:

 • teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności
 • statystyczna analiza danych
 • analiza danych jakościowych

Studia drugiego stopnia oferują również kierunek „Praca socjalna”, po ukończeniu którego absolwentki/ci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

SYLWETKA ABSOLWENTKI/A:

Studentki i studenci w ramach programu studiów pracują za pomocą metody projektów socjalnych – ucząc się przez doświadczenie, realizując wspólne projekty dla organizacji zewnętrznych. Współpraca odbywa się również poza granicami kraju, tworząc dynamiczne i rozwojowe środowisko, w którym poznają różne metody współczesnej pracy socjalnej.

Podczas studiowania socjologii duży nacisk położony jest na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, a elementy wiedzy psychologicznej pozwalają na zgłębianie obszarów w kontekście prowadzenia badań i diagnozowania, planowania i realizacji projektów, animacji i organizacji środowiska,  jak również promocji i zarządzania.

Absolwentki/ci tego kierunku znajdują pracę w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządowych, jako doradcy rodzinni, w działach HR i CSR, w instytucjach promocji zdrowia, w instytucjach pomocy społecznej, placówkach socjalizacyjnych, czy ośrodkach terapii uzależnień.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)