Close

Instytut Pedagogiki

O Instytucie

Prace badawcze w Instytucie Pedagogiki obejmują zagadnienia animacji społeczno-kulturowej, wychowania, andragogiki, antropologii pedagogicznej, dydaktyki ogólnej, czy filozofii wychowania. Studentki i studenci zgłębiają obszar komunikacji pedagogicznej, pedagogiki kultury, ogólnej i pedagogiki rodziny.

Studia obejmują 3 letni okres nauki tzw. pierwszego stopnia, zakończony licencjatem o kierunkach:

  • animacja społeczno-kulturowa
  • pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • pedagogika specjalna – resocjalizacja

Oraz dwuletnie studia drugiego stopnia zakończone tytułem magistra:

  • animacja społeczno-kulturowa
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką
  • pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
  • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

SYLWETKA ABSOLWENTKI/A:

Studentki i studenci Instytutu Pedagogiki mają możliwość nabycia kompetencji w zakresie animacji społecznej i kulturowej, pedagogiki społeczno-opiekuńczej, resocjalizacji, pedagogiki szkolnej. W ramach studiów, podobnie jak w przypadku innych kierunków, kładziony jest też duży nacisk na umiejętności metodologiczne i prowadzenie badań. Ponadto studenci nabywają kompetencje związane z konstruowaniem programów i narzędzi edukacyjnych.

Absolwent/ka pedagogiki posiada umiejętność upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranym obszarze działalności; potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Student/ka posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki. Absolwent/ka pedagogiki posiada nastawienie na identyfikowanie problemów edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

Absolwentki/ci tego kierunku pracują w szkołach, instytucjach pedagogicznych, fundacjach, ale również obejmują stanowiska w administracji publicznej, poradniach logopedycznych, przedszkolach oraz jako asystentki/ci nauczyciela. Szerokie spektrum umiejętności pozwala im również na aplikowanie do instytucji pozornie nie związanych bezpośrednio z wykształceniem, jak np. do międzynarodowych korporacji, które aktywnie poszukują pracowników o takich kompetencjach.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)