Close

O projekcie
Projekt Paidagogos PRO – Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego realizowany w latach 2017-2019był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne, nr umowy o dofinansowanie POWR.04.01.00-00-IH01/16.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)