Close

Oferta Wydziałowa

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego składa się z instytutów:

Socjologii, Psychologii, Pedagogiki, Religioznawstwa, Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji i Filozofii.

Instytut Socjologii to centrum krakowskiej socjologii i jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju w tej dziedzinie. Realizujemy ważne i aktualne projekty badawcze. To także miejsce chętnie odwiedzane przez znanych socjologów z kraju i ze świata.

Ucząc socjologii w IS UJ kładziony jest nacisk na umiejętności badawcze studentek i studentów. Są oni uczeni m in tego, jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić różnego typu badania socjologiczne oraz jak przedstawić ich wyniki odbiorcom. Studentki i studenci uczą się tego realizując liczne projekty badawcze i doradcze dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. Kształcenie w IS UJ oparte jest o założenie, że wiemy, że socjologii i pracy socjalnej najskuteczniej uczy się przez doświadczenie!

Instytut oferuje trzyletnie studia dwustopniowe zakończone uzyskaniem stopnia licencjata.

Studia pierwszego stopnia proponują za pomocą modułowego systemu kursy obowiązkowe i fakultatywne. Tematy modułów to:

fundamenty socjologii

procesy i struktury społeczne

tożsamości społeczne

metody badań socjologicznych

socjologia w działaniu

Przykłady oferowanych kursów:

Antropologia społeczna, filozofia społeczna i polityczna, metody badań społecznych, logika, psychologia społeczna, socjologia miasta, socjologia zdrowia i choroby, socjologia wychowania, style życia, wprowadzenie do analizy dyskursu, teorie zmian społecznych i inne.

Studia drugiego stopnia zakończone stopniem magistra (dwa lata) składają się ze specjalizacji:

analiza danych i badania społeczne

komunikowanie społeczne

społeczeństwo miejskie

oraz kursów:

teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności

statystyczna analiza danych

analiza danych jakościowych

Studia drugiego stopnia oferują również kierunek „Praca socjalna”, po ukończeniu którego absolwentki i abolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

SYLWETKA ABSOLWENTKI/A:

Studentki i studenci w ramach programu studiów pracują za pomocą metody projektów socjalnych – ucząc się przez doświadczenie, realizując wspólne projekty dla organizacji zewnętrznych. Współpraca odbywa się również poza granicami kraju, tworząc dynamiczne i rozwojowe środowisko, w którym poznają różne metody współczesnej pracy socjalnej.

Podczas studiowania socjologii duży nacisk położony jest na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, a elementy wiedzy psychologicznej pozwalają na zgłębianie obszarów w kontekście prowadzenia badań i diagnozowania, planowania i realizacji projektów, animacji i organizacji środowiska,  jak również promocji i zarządzania.

Absolwentki i abolwenci tego kierunku znajdują pracę w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządowych, jako doradcy rodzinni, w działach HR i CSR, w instytucjach promocji zdrowia, w instytucjach pomocy społecznej, placówkach socjalizacyjnych, czy ośrodkach terapii uzależnień.

Instytut Psychologii oferuje jednolite, 5-letnie studia magisterskie. Pierwsze 3 lata wprowadzają w ogólny świat wiedzy psychologicznej, a od 3 roku studentki i studenci sami kształtują swój plan studiów, zapisując się na kursy szczegółowe, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Oferta tych kursów zawiera 161 tematów do wyboru, w tym 18 w języku angielskim.Od 4 roku studentki i studenci planują i piszą pracę magisterską, wzbogacając swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w stażach w wybranej przez siebie instytucji.

Instytut Psychologii oferuje 7 ścieżek specjalizacyjnych:

psychologia kliniczna

psychologia kliniczna dziecka

psychologia organizacji i reklamy

psychologia rodziny i edukacji

psychologia sądowa

psychologia sportu

psychologia zdrowia

Instytut Psychologii jest jedną z najlepszych jednostek prowadzących badania psychologiczne w Polsce.Posiada 11 laboratoriów wyposażonych w najnowszą aparaturę badawczą (m.in. psychofizjologii, badań świadomości przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, psychologii języka i dwujęzyczności, rozwoju małego dziecka, snu, psychologii społecznej). Aktualnie realizowanych jest ponad 50 projektów badawczych.

Prace pracowników instytutu są regularnie publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych (Nature Neuroscience, Behawioral and Brain Sciences, Psychological Review).

SYLWETKA ABSOLWENTKI/A:

absolwent/ka studiów psychologicznych posiada szeroką wiedzę w zakresie najważniejszych koncepcji psychologicznych. Potrafi sprawnie korzystać z narzędzi badawczych i diagnostycznych.

Absolwentki/ci psychologii w trakcie studiów nabywają kompetencje w zakresie psychologii sądowej, klinicznej, sportu, zdrowia, organizacji i reklamy. W ramach studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętności metodologiczne i prowadzenie badań.

Osoby kończące psychologię pracują nie tylko w poradniach, szpitalach, czy klinikach, ale służą swoimi kompetencjami jako nauczyciele, trenerzy w firmach szkoleniowych lub spełniają się w agencjach marketingowych uczestnicząc w tworzeniu kampanii reklamowych, czy społecznych. Pracodawcy tacy jak sądy, oferują wakaty dla absolwentów tego kierunku, jak również prywatne ośrodki poszukują psychologów sportu, wykształconych osób zajmujących się zdrowym stylem życia.

Prace badawcze w Instytucie Pedagogiki obejmują zagadnienia animacji społeczno-kulturowej, wychowania, andragogiki, antropologii pedagogicznej, dydaktyki ogólnej, czy filozofii wychowania. Studentki i studenci zgłębiają obszar komunikacji pedagogicznej, pedagogiki kultury, ogólnej i pedagogiki rodziny.

Studia obejmują 3 letni okres nauki tzw. pierwszego stopnia, zakończony licencjatem o kierunkach:

animacja społeczno-kulturowa

pedagogika społeczno-opiekuńcza

pedagogika specjalna – resocjalizacja

Oraz dwuletnie studia drugiego stopnia zakończone tytułem magistra:

animacja społeczno-kulturowa

pedagogika resocjalizacyjna

pedagogika społeczno-opiekuńcza

pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką

pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

SYLWETKA ABSOLWENTKI/A:

Studentki i studenci Instytutu Pedagogiki mają możliwość nabycia kompetencji w zakresie animacji społecznej i kulturowej, pedagogiki społeczno-opiekuńczej, resocjalizacji, pedagogiki szkolnej. W ramach studiów, podobnie jak w przypadku innych kierunków, kładziony jest też duży nacisk na umiejętności metodologiczne i prowadzenie badań. Ponadto studentki i studenci nabywają kompetencje związane z konstruowaniem programów i narzędzi edukacyjnych.

Absolwent/ka pedagogiki posiada umiejętność upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranym obszarze działalności; potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Student/ka posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki. Absolwent/ka pedagogiki posiada nastawienie na identyfikowanie problemów edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

Absolwentki/ci tego kierunku pracują w szkołach, instytucjach pedagogicznych, fundacjach, ale również obejmują stanowiska w administracji publicznej, poradniach logopedycznych, przedszkolach oraz jako asystenci nauczyciela. Szerokie spektrum umiejętności pozwala im również na aplikowanie do instytucji pozornie nie związanych bezpośrednio z wykształceniem, jak np. do międzynarodowych korporacji, które aktywnie poszukują pracowników o takich kompetencjach.

Instytut Religioznawstwa jest jedynym instytutem religioznawstwa w Polsce i największym w tej części Europy. Program studiów umożliwia dużą swobodę i samodzielność studentek/ów w wyborze poszczególnych kursów, zgodną z ich zainteresowaniami i dotychczasowym przebiegiem ich edukacji. Studentki i studenci poznają założenia judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, buddyzmu, religie Indian Ameryki Północnej, Słowian, Celtów, Germanów i innych. Mają okazję poznać też psycho-społeczne uwarunkowania religii.

Na drugim stopniu studiów instytut oferuje specjalizacje:

współczesne problemy religii

antropologia religii

mity i idee religijne

Na drugim stopniu specjalizacji student/ka może samodzielnie kształtować swoje studia oraz ma możliwość wyboru wielu kursów w języku angielskim.

Interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata pozwalają studentom na zapoznanie się z mechanizmami tworzenia i zasadami funkcjonowania mitycznych struktur myślenia oraz rytualnego działania także poza wąsko rozumianą sferą religijną, w sferze codziennej egzystencji współczesnego człowieka (rozrywce, literaturze, sztuce, wyborach konsumenckich i innych)

SYLWETKA ABSOLWENTKI/A:

Student/ka religioznawstwa poznaje różne religie w kontekstach kulturowych, analizuje teksty i obrazy dążąc do wnikliwego zrozumienia ich sensu. Doskonaląc logiczne myślenie, prowadząc racjonalną dyskusję, studentki/ci piszą prace, w których przedstawiają wyniki myślowych poszukiwań, w ten sposób kształcąc logiczną argumentację i ucząc się myśleć krytycznie.

Studentki i studenci wraz z wykładowcami zastanawiają się podczas wykładów nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego za pomocą metod psychologicznych, neurobiologii, czy badań kognitywnych.

Absolwentki/ci religioznawstwa pracują w instytucjach kultury, w branży marketingowej, instytucjach finansowych, edukacyjnych, czy w mediach.  Umiejętności nabyte w trakcie zgłębiania tej dyscypliny pozwalają na wnikliwe, ale jednocześnie analityczne podejście do rozwiązywania problemów, co jest atutem dla pracodawców.

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji to jedyna w Polsce, i jedna z niewielu na świecie jednostek naukowo-dydaktycznych o takim profilu. Łącząc interdyscyplinarne podejście z praktyczną znajomością języków orientalnych (japońskiego, tybetańskiego, arabskiego, hindi, sanskrytu) dajemy naszym studentom szeroką wiedzę porównawczą i możliwość wnikliwego poznania wybranych kultur i cywilizacji.

Sięgamy do najlepszych tradycji badań kulturoznawczych i antropologicznych, jak i wieloaspektowego ujęcia współczesnych fenomenów kulturowych. Podejmujemy tematy związane z religią, etnicznością, literaturą, problemami społecznymi, sztuką, popkulturą.

Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje przedmioty dotyczące czterech głównych cywilizacji współczesnego świata:

– cywilizacji zachodniej (Europa i Ameryka)
– cywilizacji islamu (świat arabski, irański i Azja Południowo-Wschodnia)
– cywilizacji konfucjańskiej (Chiny, Japonia, Korea i Wietnam)
– cywilizacji indyjskiej (Indie, Nepal, Tajlandia, Birma, Laos i Kambodża)

Program studiów pozwala uzyskać licencjat i magisterium na kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: porównawcze studia cywilizacji oraz licencjat na kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: buddologia.

PROFIL ABSOLWENTA/KI:
Absolwent/ka kulturoznawstwa o specjalności porównawcze studia cywilizacji przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, odznacza się znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk społecznych a także cechuje się wrażliwością i kompetencją międzykulturową.

Ponadto posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury oraz głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja zachodnia, islamu, konfucjańska i indyjska. Kursy fakultatywne poszerzają znajomość problematyki społeczno-kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian cywilizacyjnych. W czasie studiów student/ka ma możliwość nabycia praktycznej znajomości jednego z trzech języków orientalnych (arabskiego, japońskiego, hindi). Ukończenie studiów kulturoznawczych o specjalności porównawcze studia cywilizacji uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i turystycznych, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.

Absolwent/ka kulturoznawstwa o specjalności buddologia przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, odznacza się dobrą znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk społecznych, potrafi także dostrzegać i interpretować zjawiska kulturowe zachodzące we współczesnym świecie. Dodatkowo posiada wysokospecjalistyczną wiedzę buddologiczną – zaznajomiona/y jest z buddyjską filozofią, tradycją piśmienniczą, doskonale orientuje się w historii buddyzmu oraz jego współczesnych formach i interpretacjach.

W czasie studiów student/ka ma możliwość nabycia znajomości jednego z dwóch kanonicznych języków buddyjskich (sanskryt lub tybetański), co umożliwi samodzielną pracę z oryginalnymi pismami tej tradycji. Kursy fakultatywne znajdujące się w ofercie dydaktycznej poszerzają znajomość problematyki społeczno – kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian kulturowych.

Instytut Filozofii oferuje studia dwustopniowe: studentki i studenci pierwszego stopnia na kierunku Filozofia opanowują m.in. podstawy historii filozofii,  poznają prawo autorskie, uczą się języka nowożytnego, jak również starożytnego. Poznają elementy logiki, ontologię, epistemologię.

W trakcie studiów drugiego stopnia studentki/ci poszerzają wiedzę z tematów, które poznają przez pierwsze trzy lata i uczestniczą w kursach filozoficznych z oferty Instytutu Filozofii UJ oraz uczęszczają na translatoria.

ABSOLWENT/KA FILOZOFII:

posiada unikalną umiejętność dostrzegania powiązań tam, gdzie nikt ich nie szuka – szeroka wiedza na temat wielu zagadnień daje tzw. edukację wszechstronną, pozwalającą na zarządzanie na najwyższym szczeblu organizacji. Umiejętność logicznego i krytycznego myślenia oraz sprawność skutecznego i precyzyjnego komunikowania się, jak również analiza i interpretacja tekstów (łącznie z tłumaczeniem) to umiejętności pozwalające na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, współpracę z partnerami w instytucjach biznesowych. Zdolności skutecznej argumentacji i obrony własnego zdania to rodzaj kompetencji, dzięki którym absolwentki/ci filozofii doskonale odnajdują się w rywalizacyjnym świecie biznesu.

 

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)