Close

Przykłady prac o charakterze wdrożeniowym – ku inspiracji

INSTYTUT RELIGIOZNAWSTWA:

Kształtowanie niekonwencjonalnych technik budowania komunikacji marketingowej w oparciu o mechanizmy działania mitów (reklama produktu, budowanie marki)

Wykorzystanie wątków mitycznych w strategii reklamowej.

Turystyka pielgrzymkowa – badanie i analiza specyfiki turysty – pielgrzyma, jego potrzeb i oczekiwań.

Techniki perswazyjne i kształtowanie postaw społecznych na przykładzie funkcjonowania wspólnot religijnych.

Sposoby i skuteczność religijnego radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Propozycje zastosowań w praktyce.

Badanie codziennego funkcjonowania  w środowisku  zawodowym przedstawicieli mniejszości religijnych w kontekście społecznym zdominowanym przez jedną religię (na przykładzie Polski). Doświadczenia i oczekiwania.

Opracowanie zbiorów muzealnych obejmujących artefakty religijne.

Opracowanie religijnych źródeł i kontekstów konfliktów lokalnych (w samorządach lub środowisku pracy). Ewaluacja i propozycje rozwiązań.

Religia jako czynnik integracyjny i dezintegracyjny w sytuacji migracji i w procesie adaptacji do nowego środowiska.

INSTYTUT PEDAGOGIKI:

– animacja społeczno-kulturowa:

Diagnozowanie lokalnych społeczności w celu opracowania optymalnej metody pracy z daną społecznością. Badania prowadzone dla domów kultury, GOPS-ów. urzędów gmin, miast. Badania dotyczące rewitalizacji, aktywizacji danych środowisk. Badania dotyczące trendów kulturowych przydatne dla różnego rodzaju agencji eventowych, instytucji kultury. Opracowanie optymalnych metod upowszechniania, udostępniania kultury. Efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej – np. badania rodziców małych dzieci, których efektem może być tworzenie miejsc (kawiarni, placów zabaw) przyjaznych dla mam i ojców z dziećmi.

– resocjalizacja

Badania lokalnych społeczności w celu opracowania optymalnych programów profilaktycznych. Analiza funkcjonujących w konkretnej placówce programów profilaktycznych w celu ich ulepszenia. Badanie skuteczności danych środków prewencyjnych w celu ich ulepszenia. Badania prowadzone dla więzień, domów poprawczych, placówek dających zajęcia byłym więźniom.

– pedagogika społeczno-opiekuńcza

Badania, których celem będzie opracowanie programu wychowawczego dla konkretnej placówki – np. domu dziecka. Badania rodzin adopcyjnych, zastępczych w celu wdrożenia odpowiednich metod pracy z takimi rodzinami – np. zaproponowanie lepszej formuły kursu dla rodzin adopcyjnych lub programu pomocy rodzicom, którzy adoptowali dzieci. Lokalne analizy dla GOPS-ów, MOPS-ów i tym podobnych placówek w celu zaprojektowania konkretnych metod, technik, narzędzi do pracy w lokalnych społecznościach.

Wybrane propozycje tematów:

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie starachowickim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. Stworzenie innowacyjnej metody aktywizacji lokalnego środowiska.

Grywalizacja w edukacji. Zaprojektowanie systemu grywalizacyjnego dla szkoły podstawowej nr 8 w Pacanowie.

Metoda harcerska w wychowaniu szkolnym. Rekomendacje dla nauczycieli.

Optymalizacja działań edukacyjnych na terenie krakowskich blokowisk – rekomendacje dla trzeciego sektora (rekomendacja dla domu kultury).

Skuteczne sposoby promocji lokalnego rękodzieła artystycznego na podstawie badań twórców ludowych z rejonu Zawoi.

Współczesny renesans Kół Gospodyń Wiejskich – wskazówki dla samorządów lokalnych.

Dom kultury w Koziej Wólce – próba wytyczenia nowych obszarów zaangażowania na podstawie badań lokalnej społeczności.

INSTYTUT PSYCHOLOGII:

Dla szeroko rozumianego biznesu:

W ramach psychologii organizacji prace magisterskie mogą m.in. dotyczyć psychologicznych aspektów procesów rekrutacyjnych: ich skuteczności i efektywności, czy wpływu na postrzeganie firmy/marki przez kandydatów. Inne ważne zagadnienia w tym obszarze dotyczą satysfakcji z pracy oraz motywacji i zaangażowania pracowników. W tym kontekście można analizować np. style zarządzania w firmie, systemy motywacyjne, role liderskie itp.

– w tym dla nowych technologii: dla firm działających w obszarze nowych technologii interesujące mogą być psychologiczne aspekty i wyznaczniki innowacyjności, a także efektywne sposoby wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

– dla agencji reklamowych/marketingowych: tu zastosowanie mogą znaleźć wszelkie badania dotyczące mechanizmów skuteczności reklamy, wpływu różnych czynników psychologicznych na postrzeganie i odbiór marki, psychologii zachowań konsumenckich itp.:

Rola typu motywacji oraz wymagań i zasobów pracy w stymulowaniu zaangażowania w pracę w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Rola przyjaznego zachowania rekrutera w procesie budowania atrakcyjnego wizerunku pracodawcy.

Poznawcze uwarunkowanie skuteczności reklamy kreatywnej.

Dla jednostek kulturalnych:

Jednostki zajmujące się szeroko rozumianą kulturą często zainteresowane są efektywnymi sposobami komunikacji i promocji, czy to poszczególnych wydarzeń kulturalnych, czy też pożądanych zjawisk społecznych, jak np. wzrost czytelnictwa, postawa obywatelska itp. Dlatego też zastosowanie tu będą miały działania związane z kształtowaniem i zmianą postaw, w tym badania w obszarze psychologii społecznej, jak również związane z psychologią reklamy (w szczególności reklamą społeczną). Często poruszanym problemem w tym kontekście jest też kwestia budowania motywacji i zaangażowania do działania:

Porównanie skuteczności reklamy społecznej w formie tradycyjnej i partyzanckiej z uwzględnieniem poziomu kontrowersyjności przekazu.

Związek pasji do pracy z dopasowaniem człowiek – organizacja oraz zaangażowaniem w pracę u pracowników organizacji pożytku publicznego.

Zarażanie motywacją – o pozytywnych skutkach przebywania z osobami motywowanymi wewnętrznie.

Dla organizacji/fundacji pomocowych:

Biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszane przez potencjalnych partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, prace magisterskie w tym obszarze mogłyby się koncentrować wokół psychologii osób starszych, zjawisk związanych z wykluczeniem społecznym czy biedą. Zastosowanie tu też mogą znaleźć badania dotyczące funkcjonowania pod wpływem stresu oraz, analogicznie jak dla organizacji biznesowych, efektywne sposoby angażowania i motywowania pracowników, jak również wychowanków organizacji:

Poczucie koherencji a jakość życia seniorów w kontekście zróżnicowanej formy opieki.

Poczucie zagrożenia przestępczością w kontekście pięcioczynnikowej teorii osobowości.

Psychologiczny kontekst pracy pracowników socjalnych – analiza narracyjna.

Dla jednostek służby publicznej:

Tutaj znaczenie mogą mieć prace dotyczące m.in. psychologicznych wyznaczników efektywności, czy satysfakcji z pełnionej służby. W ramach tego obszaru można rozważać czynniki emocjonalne, poznawcze, osobowościowe, które wpływają na obiektywną i subiektywną ocenę działań zawodowych. Dużą wagę mają też badania dotyczące procesu podejmowania decyzji, zwłaszcza pod wpływem stresu oraz innych psychologicznych aspektów rozwiązywania dylematów zawodowych (np. aspekty moralne). Istotne są także czynniki związane z wypaleniem zawodowym i sposobami radzenia sobie z nim:

Stres organizacyjny wśród funkcjonariuszy i pracowników więziennych.

Związki pomiędzy stylami radzenia sobie ze stresem i występowaniem objawów PTSD u ratowników medycznych.

Rozwiązywanie dylematów osobistych i zawodowych przez policjantów.

KULTUROZNAWSTWO:

Moduł edukacyjno – animacyjny:

Realizacja np.w ośrodkach edukacyjnych i szkoleniowych (szkoły, przedszkola, firmy, NGO):  analiza zapotrzebowania, ewaluacja szkolenia. Przygotowanie scenariusza wraz z materiałami dydaktycznymi na potrzeby szkolenia, treningu, warsztatu z zakresu kompetencji międzykulturowych i wiedzy o kulturach odpowiadającego zapotrzebowaniu grupy wraz z ewaluacją.

Realizacja np. w domach kultury: rozpoznanie rynku, analiza zapotrzebowania, analiza treści, analiza materiałów zastanych. Przygotowanie oferty edukacyjnej placówki w oparciu o analizę materiałów związanych z lokalnym dziedzictwem, tradycją.

Realizacja np. w instytucjach kultury (kina, teatry, festiwale, biblioteki): analiza materiałów zastanych, projektowanie badań i pozyskiwanie danych. Przygotowanie opracowań związanych z działalnością instytucji. Zaprojektowanie badań i ich przeprowadzenie wraz z rekomendacjami dotyczącymi strategii, profilu działalności, programu merytorycznego.

Realizacja np. z muzeach: analiza materiałów zastanych, projektowanie badań i pozyskiwanie danych. Przygotowanie oferty wystawienniczej oraz opracowanie materiałów informacyjnych (katalogi, ulotki, opisy) i archiwalnych.

Realizacja np. w branży turystycznej: analiza materiałów zastanych, analiza treści, analizy jakościowe i ilościowe. Rozpoznanie rynku i przygotowanie strategii marketingowej i materiałów informacyjnych związanej z promocją wskazanych destynacji. Przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu kompetencji międzykulturowych w kontekście wskazanych destynacji.

Realizacja np. w biurze tłumaczeń: tłumaczenie, analiza krytyczna, analiza kontekstowa. Przygotowanie krytycznego tłumaczenia tekstów.

Realizacja np. w wydawnictwie: krytyczna analiza treści. Rozpoznanie rynku i przygotowanie oferty wydawniczej we wskazanym zakresie. Przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych publikacji związanych z tematyką kulturoznawczą, wiedzą o kulturach.

Realizacja np. w NGO (profil kulturalny, oświatowy, edukacyjny, promujący naukę): projektowanie badań i pozyskiwanie danych, rekomendacje. Przygotowanie analiz z rekomendacjami związane z przygotowaniem strategii, promocją, realizacją zadań, poszukiwaniami partnerów i funduszy, analizy zarządzania grupą, relacjami z partnerami, ofertą merytoryczną związaną z wiedzą o kulturach, wielokulturowością.

Realizacja np. mediach tradycyjnych i społecznościowych: analiza materiałów zastanych, krytyczna analiza tekstu. Research i przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych z zakresu wiedzy o kulturach.

Realizacja np. w branży przemysłów kreatywnych: analiza materiałów zastanych, krytyczna analiza treści, badania jakościowe i ilościowe. Przygotowanie analizy trendów, analizy użyteczności, analizy konkurencji służących opracowaniu rekomendacji dla strategii firmy.

Moduł administracyjno – prawny: 

Realizacja np. w urzędach administracji centralnej i lokalnej, np. Małopolski Urząd Wojewódzki, Oddział ds. Cudzoziemców:  analiza materiałów zastanych. Analizy i syntezy materiałów i procedur wykorzystywanych w urzędach w kontekście zróżnicowania kulturowego i wyznaniowego petentów.

Realizacja np. w NGO (profil społeczny, np. prawo międzynarodowe, prawa człowieka, prawa mniejszości): analiza materiałów zastanych, badania jakościowe i ilościowe, krytyczna analiza treści. Przygotowanie analiz związanych z działalnością organizacji w kontekście przestrzegania praw, dyskryminacji, mowy nienawiści oraz rekomendacji służących realizacji działań statutowych i projektowych.

Moduł ekonomiczno – marketingowy:

Realizacja np. w logistyce i spedycji, handlu międzynarodowym: analiza materiałów zastanych, analiza treści. Analiza i przygotowanie rekomendacji i materiałów informacyjnych w zakresie gospodarczej współpracy międzynarodowej. Projektowanie szkoleń z zakresu treningu kompetencji międzykulturowych.

Realizacja np. w marketingu i PR: analiza materiałów zastanych, obserwacja uczestnicząca, wywiady, krytyczna analiza treści. Przeprowadzenie badań jakościowych z wykorzystaniem badania użyteczności i przygotowanie rekomendacji dla strategii marketingowej.

Moduł politologiczno-dyplomatyczny:

Realizacja np. w ośrodkach badawczych: analiza materiałów zastanych, krytyczna analiza treści. Przygotowanie opracowań, analiz, syntez związanych z prowadzonymi badaniami w zakresie relacji międzynarodowych, międzykulturowych i międzywyznaniowych.

Realizacja np. w placówkach dyplomatycznych:  analiza materiałów zastanych, krytyczna analiza treści, badania jakościowe i ilościowe. Przygotowanie oferty edukacyjnej i materiałów informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością placówki.

Wybrane propozycje tematów:

Wychodzenie z roli i zmiana środowiska – zakończenie wyczynowej kariery wśród tancerzy z krakowskich klubów tańca towarzyskiego.

Motywy i motywacje tłumaczy zajmujących się pracą naukową na uczelniach wyższych – porównanie postrzegania zawodu w podgrupach osób pracujących z językami orientalnymi i zachodnimi.

Jude Gang a Żydzi – badanie tożsamości kibica.

Motywacje aktywistów organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania wielokulturowości na terenie miasta Krakowa.

Rowerzysta jako współtwórca miasta przyjaznego człowiekowi na przykładzie Krakowa.

Różne obrazy uchodźców przybywających do Unii Europejskiej z krajów arabskich, funkcjonujące w polskim Internecie – próba rekonstrukcji i porównania na podstawie tekstów publikowanych w wybranych portalach internetowych.

Fandom w fandomie – stosunek twórców Cosplay do swojego hobby.

Świadomość zmian urbanizacyjnych oraz poziomu wiedzy na temat realizowanych w Zielonkach zadań z zakresu infrastruktury, komunikacji i oświaty wśród rdzennych i napływowych mieszkańców Zielonek.

Badanie publiczności wydarzeń kulturalnych z oferty Festiwalu Conrada.

Analiza porównawcza wybranych festiwali literackich w Polsce.

Elementy kultury egipskiej występujące w filmie „Gwiezdne wrota”.

Japonizm w modzie zachodniej.

Kanon przedstawień figuralnych postaci Buddy w sztuce buddyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem wpływów sztuki greckiej okresu hellenistycznego na sztukę Azji Południowej.

Kleopatra VII Wielka w kulturze popularnej.

Kobiety zasłużone dla buddyzmu – Machig Labdron i praktyka chod.

Łamanie stereotypów homoseksualnych w anime.

Muzyka klezmerska jako fenomen transkulturowy. Studium muzyków klezmerskich związanych z krakowskim Kazimierzem.

Przyczyny konwersji polskich kobiet na islam.

Rola herosa we współczesnej kulturze popularnej Wschodu i Zachodu. Analiza porównawcza postaci Supermana i Son Goku, bohatera mangi Dragon Ball.

Symbolika barwy i światła w gotyckim witrażu na terenie Francji.

 INSTYTUT SOCJOLOGII:

Centrum Aktywności Seniora jako przykład praktyki bazującej na zasobach uczestników. Subiektywna ocena i opinia uczestników Centrum Aktywności Seniora „Senior w Centrum”.

Społeczna odpowiedzialność banków komercyjnych w Polsce na przykładzie analizy wybranych programów.

Edukacja etniczna i kwestie tożsamościowe w grupie łemkowskiej na terytorium gminy Uście Gorlickie.

Zjawisko dysonansu pozakupowego wśród konsumentów produktów systemowych.

Wpływ lokowania produktu na wizerunek marki na przykładzie plasowania kolekcji Elixa marki Apart w programie Top Model telewizji TVN.

Wyniki uczniów na tle międzynarodowych badań edukacyjnych – identyfikacjach czynników różnicujących wyniki.

Event marketing – narzędzie kreowania wizerunku i promocji miasta na przykładzie Nowego Sącza.

Społeczno-emocjonalne tło funkcjonowania tabu w reklamach radiowych.

Podejście środków-celów w identyfikacji motywów zakupowych czytników książek.

Pomiar preferencji konsumenckich z wykorzystaniem metody conjoint na przykładzie badania percepcji stron internetowych.

Zaangażowanie czy dystans wobec rzeczywistości społecznej? Analiza porównawcza treści serwisów informacyjnych RMF FM i Radia ZET.

Analiza preferencji dotyczących miejsc zakupu z wykorzystaniem map wielowymiarowych.

„Growth Hacking” – nowa forma marketingu Internetowego?Młodzi o falach radiowych. Analiza zachowań, preferencji i opinii młodych słuchaczy z wykorzystaniem metod marketingowych​.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)