Close

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Prowadzenie prac badawczo rozwojowych
ul. Cieszyńska 2 30-015 Kraków +48 12 634-29-53 mail: kjanas@irm.krakow.pl http://irm.krakow.pl/

O instytucji:

Zasadniczą misją Instytutu o charakterze strategicznym jest służenie polskiemu społeczeństwu poprzez wspieranie władz państwowych oraz samorządowych (szczebla regionalnego i lokalnego) w procesie optymalnego zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi, a także szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym.

Ta misja jest realizowana poprzez osiąganie następujących celów:

a) wytwarzanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej szerokiego spektrum zjawisk i tendencji w zakresie rozwoju miast i obszarów miejskich, kształtowania przestrzeni, a także szerzej – rozwoju regionalnego i lokalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

b) formułowanie wytycznych i rekomendacji mających na celu niwelowanie różnic w poziomie rozwoju i zapobieganiu nierównościom społecznym, poprawie jakości życia, a także stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Rekomendacje te mają charakter naukowo-ekspercki i są formułowane do trzech grup odbiorców: naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli władz samorządowych i władz centralnych.

– w zakresie naukowym mają one na celu opisywanie i generalizowanie różnego rodzaju procesów i zjawisk oraz weryfikowanie, dostosowywanie do warunków polskich, a także formułowanie nowych koncepcji i teorii. W tym zakresie celem jest także identyfikowanie obszarów badawczych wymagających dalszych pogłębionych studiów,

– z kolei w zakresie eksperckim umożliwiają instytucjom rządowym i samorządowym podejmowanie decyzji i tworzenie polityk w oparciu o solidną wiedzę (evidence based policy). Są również źródłem informacji zwrotnych o efektach podejmowanych działań i rozwiązań w ramach bieżącej polityki miejskiej, gospodarki przestrzennej i z zakresu rozwoju regionalnego/lokalnego.

c) szeroką promocję i integrację istniejącej wiedzy z ww. zakresów, zarówno tej wytwarzanej w Instytucie Rozwoju Miast jak i w innych ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie.

d) integrację środowisk i osób tę wiedzę wytwarzających (naukowców) oraz wykorzystujących w praktyce (przedstawicieli władz szczebla samorządowego i centralnego, organizacji pozarządowych, innych), która umożliwi m. in.

– lepsze identyfikowanie potrzeb badawczych ważnych dla społeczeństwa,

– lepsze praktyczne wykorzystanie efektów prowadzonych prac badawczych,

– nawiązywanie współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych środowisk w celu optymalizacji ich działań z punktu widzenia potrzeb społecznych.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Zagadnienia smogu w Krakowie i innych polskich miastach

 

  • Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)