Close

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Ochrona przeciwpożarowa
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków 126399114 e-mail: kkonik@straz.krakow.pl http://www.straz.krakow.pl/

O instytucji:

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

(cytat z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej)

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340, ze zm.), służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Stres w służbie strażaków – przyczyny, czynniki oddziałujące na jego wzrost, nowatorskie metody radzenia sobie ze stresem

 

  • Wsparcie strażaków w sytuacjach traumatycznych – nowatorskie ujęcie tematyki

 

  • „Wypalenie” zawodowe strażaków – przyczyny, sposoby przeciwdziałania – ujęcie nowatorskie

 

  • Ocena predyspozycji psychicznych do służby strażaków – kryteria naboru, metody oceny, obszary brane pod uwagę przy układaniu ankiet

 

  • Kultura organizacyjna w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej a ceremoniał pożarniczy

 

  • Sposoby i skuteczność religijnego radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Propozycje zastosowań w praktyce
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)