Close

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Pomoc społeczna
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków 12 616-54-27 e-mail: do@mops.krakow.pl www.mops.krakow.pl

O instytucji

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zakres działania MOPS: pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Bezpieczeństwo socjalne seniorów na przykładzie badania stopnia satysfakcji seniorów z oferty pomocowej i wpływu standaryzacji usług opiekuńczych na poczucie bezpieczeństwa socjalnego seniorów

 

  • Animacja aspołeczna a przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu na przykładzie wpływu realizacji Programów Aktywności Lokalnej na integrację społeczności, poczucie bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za jakość życia mieszkańców osiedli

 

  • Zapobieganie dziedziczeniu biedy na przykładzie badania poziomu skuteczności oddziaływania aktywizacyjnej formuły świadczeń, pracy socjalnej, usług reintegracji zawodowej i społecznej w przypadku osób pochodzących ze środowisk zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa

 

  • Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej na przykładzie metod oddziaływania stosowanych w ramach nadzoru merytorycznego (ocena kompetencji, wiedzy, umiejętności, postaw) Sposoby zarządzania rozwojem kadry (np. wzmacnianie motywacji do pracy, wynagradzanie, budowanie poczucia współodpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań i zaufania w relacji przełożony-podwładny, identyfikacji pracownika z instytucją)

 

  • Ocena poziomu umiejętności pracowników socjalnych w obszarze działania pod presją – wpływ stresu na podejmowanie decyzji w sytuacjach interwencyjnych, związanych z zagrożeniem życia i zdrowia. Poznanie opinii różnych grup pracowniczych (kadry kierowniczej, specjalistów pracy socjalnej, pracowników socjalnych, asystentów rodziny) na temat wpływu doświadczenia zawodowego, praktyki na osiąganie wymiernych i trwałych efektów w pracy na rzecz odbiorców ich usług

 

  • Kultura organizacyjna MOPS Kraków. Przykładowy temat: Badanie efektywności rozwiązań organizacyjnych zastosowanych w MOPS Kraków w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)