Close

Stowarzyszenie Siemacha

Wychowanie, sport, terapia
ul. Długa 42, 31–146 Kraków tel.: +48 12 632 11 88 e-mail: sekretariat@siemacha.org.pl www.siemacha.org.pl

O instytucji:

SIEMACHA to stowarzyszenie obywatelskie, posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Od 25 lat tworzy bezpieczne, przyjazne, o najwyższym standardzie miejsca dla dzieci i młodzieży, działając w ten sposób na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Instytucja pomaga odkrywać, pielęgnować i rozwijać możliwości, talenty i marzenia, które drzemią w młodych ludziach. Inspiruje swoich wychowanków do pokonywania trudności, zdobywania nowych umiejętności oraz budowania trwałych relacji z rówieśnikami.

Stowarzyszenie SIEMACHA jest dojrzałe ideowo i organizacyjnie. Swoje statutowe zadania realizuje w 30 lokalizacjach na terenie całej Polski. Zapewnia podopiecznym najlepsze z możliwych warunki twórczego rozwoju w dziennych, całodobowych i wakacyjnych placówkach wychowawczych. Rozbudza sportowe pasje w wielofunkcyjnych obiektach sportowo-rekreacyjnych. Proponuje bezpłatną psychoterapię i pomoc psychologiczną w nowoczesnych oddziałach poradnictwa i terapii.

Działalność:

SIEMACHA Spot – placówki dzienne. Specjalistyczne placówki wsparcia dziennego. Określenie Spot” oznacza w tym przypadku zarówno „miejsce” jak i „spotkanie”. Są to ośrodki, w których młodzi ludzie bezpłatnie korzystają z różnego rodzaju zajęć o charakterze edukacyjnym, a więc warsztatów muzycznych, artystycznych, multimedialnych, humanistycznych oraz przyrodniczych.

Siemacha Spot 24/7 – placówki całodobowe. Formalnie są to „placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego”. Działają w oparciu o „ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”, zapewniając dzieciom i młodzieży całodobową opiekę. Wychowankami placówek są osoby w wieku 7-18, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.

Siemacha Spot Camp – placówki wakacyjne. W Odporyszowie i Zubrzycy Dolnej Stowarzyszenie prowadzi dwa kompleksy placówek wakacyjnych.

Centra Rozwoju Com Com Zone – Stowarzyszenie jest operatorem dwóch wielofunkcyjnych obiektów sportowych o nazwie Com Com Zone. Nazwa określa specyfikę tych ośrodków, czyli połączenie celów społecznych (ang. community) i komercyjnych (ang. commercial).

Akademia Sportu Progres – AS Progres to profesjonalna szkoła piłkarska, która zapewnia młodym zawodnikom w wieku 7-16 lat opiekę świetnych trenerów, systematyczne treningi, udział w rozgrywkach ligowych oraz letnie i zimowe obozy szkoleniowe.

Krakowski Instytut Psychoterapii – to zespół psychoterapeutów, który zapewnia bezpłatną pomoc psychoterapeutyczną osobom przeżywającym kryzysy rozwojowe, cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz znjadującym się w trudnej sytuacji życiowej.

SIEMACHA zatrudnia blisko 300 wykwalifikowanych wychowawców i pedagogów, i wraz z nimi codziennie, bezpłatnie w 30 placówkach w Polsce pokazuje ponad 1500 dzieciom i młodzieży jak można spędzać czas wolny, na nowo stworzyć dom i rozwiązywać problemy.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

 • System wychowania w Stowarzyszeniu SIEMACHA ( metody, formy pracy) 

 

 • Analiza porównawcza funkcjonowania placówki wspracia dziennego w małej miejscowości  a w dużych miastach na przykładzie placówek SIEMACHA SPOT 

 

 • Rola sportu w życiu zawodników AS Progress

 

 • Motywacja do pracy pracowników Stowarzyszenia SIEMACHA

 

 • SIEMACHA jako organizacja turkusowa. Wyzwania i szanse na przyszłość

 

 • Nowoczesna edukacja: współczesne potrzeby rozwoje dzieci adekwatnie do wieku i wymagań rynku pracy; kierunki zmian i nowe metody edukacji możliwe do wprowadzenia w placówkach SIEMACHA Spot

 

 • System liderski w Stowarzyszeniu SIEMACHA  jako metoda wychowawcza młodzieży dorastającej.

 

 • Współpraca z rodzicami  w placówkach dziennych SIEMACHA Spot. Analiza oczekiwań i potrzeb rodziców dot współpracy z wychowawcami placówki; kierunki rozwoju, nowe metody współpracy

 

 • Społeczność SIEMACHA Spot: diagnoza zasobów i deficytów, motywacja wychowanków, poczucie przynależności do społeczności (w tym budowanie tożsamości i więzy w dużej grupie wychowanków

 

 • Kultura organizacyjna w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w Stowarzyszeniu SIEMACHA

 

 • Modele komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Stowarzyszeniu SIEMACHA
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)