Close

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ochrona zdrowia
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków 12-6524248 e-mail: lukasz.kaczka@babinski.pl http://babinski.pl/

O instytucji:

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza studentów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego do współtworzenia wdrożeniowych prac magisterskich. Szpital Babińskiego jest największą w województwie małopolskim placówki specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób uzależnionych. Szpital Babińskiego oferuje studentom możliwość tworzenia prac magisterskich w ww. obszarach. Szerokie portfolio możliwości opracowywania prac magisterskich, Szpitala Babińskiego zapewnia w szesnastu oddziałach szpitalnych całodobowych, pięciu oddziałach opieki dziennej, dziewięciu zespołach leczenia środowiskowego i pięciu poradniach, z których:

 1. Oddziały szpitalne całodobowe zapewniają opiekę stacjonarną w reprezentowanej specjalności poprzez rozpoznanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia, monitorowanie i ciągłą poprawę jakości świadczeń zdrowotnych, jak również udzielanie konsultacji specjalistycznych.
 2. Oddziały dzienne realizują nowoczesny program leczenia i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi bez izolowania pacjenta od jego środowiska. Pacjent w oddziale szpitalnym dziennym objęty jest pełną opieką medyczną, lekarsko-pielęgniarską oraz specjalistycznym oddziaływaniem terapeutyczno-rehabilitacyjnym od poniedziałku do piątku, przy dziennej liczbie godzin opieki nie mniejszej niż 5.
 3. Zespoły leczenia środowiskowego zapewniają psychiatryczne świadczenia zdrowotne pacjentom z zaburzeniami psychicznymi poprzez porady specjalistyczne udzielane w siedzibie zespołu leczenia środowiskowego oraz środowisku społecznym pacjentów („w domu”).
 4. Poradnie zdrowia psychicznego świadczą ambulatoryjne usługi medyczne i diagnostyczne w reprezentowanej specjalności. Do podstawowych zadań każdej z poradni należy w szczególności: (i) zapewnienie opieki ambulatoryjnej w reprezentowanej specjalności, (ii) diagnozowanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia, (iii) prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej.

Szpital Babińskiego od stu lat służy mieszkańcom regionu oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze metody leczenia i  kompleksowe świadczenia zdrowotne.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

 • Postrzeganie choroby psychicznej przez rodziny osób dotkniętych chorobą

 

 • Zdrowienie w zaburzeniach psychotycznych – związek z uwarunkowaniami psychologicznymi, społecznymi, duchowymi

 

 • Wpływ choroby psychicznej w rodzinie na funkcjonowanie całej rodziny

 

 • Kontynuacja leczenia po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego. Kontakt z systemem ochrony zdrowia

 

 • Wypalenie zawodowe pracowników szpitala, jego poziom i stosowane przeciwdziałania

 

 • Wpływ gier komputerowych na kompetencje kognitywne i behawioralne chorych psychicznie

 

 • Komputerowe wspomaganie rozwoju określonych kompetencji pacjentów przez wykorzystanie gier komputerowych

 

 • Czynniki wypalenia zawodowego u psychologów w oparciu o koncepcję nieadaptacyjnych schematów Jeffreya Younga

 

 • Realizacja eksperymentu psychologicznego

 

 • Rola pracownika socjalnego w opiece nad osoba starszą w Polsce

 

 • System wsparcia środowiskowego dla osób starszych w Polsce

 

 • Starzenie się społeczeństwa a zabezpieczenie potrzeb osób starszych

 

 • Problem zapewnienia opieki całodobowej nad osobą samotną starszą

 

 • Samotność seniorów w Polsce

 

 • Godzenie się ze starością

 

 • Zmieniająca się rola rodziny w opiece nad osobami starszymi na przestrzeni ostatnich lat w Polsce

 

 • Emigracja młodych a niepełnosprawni i starzejący się rodzice

 

 • Syndrom „pustego gniazda”

 

 • Przejście w wiek emerytalny

 

 • Prawne aspekty opieki nad starszą niepełnosprawną osobą – kwestia możliwości podejmowania świadomych decyzji przez seniora (ubezwłasnowolnienie, Ustawa o OZP)

 

 • Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie, paradoksy naszych czasów dotyczące tego zagadnienia- czy to droga do normalności, zadowolenie i satysfakcja z podjęcia roli zawodowej czy też hamulec aktywności z powodu lęku przed utratą świadczeń rentowych z ZUS ? Badanie aktualnych postaw pacjentów

 

 • Techniki pracy terapeutycznej- podejście, istotne czynniki mające pozytywny i leczący wpływ na stan pacjenta na podstawie zajęć w pracowni garncarskiej. Badanie potrzeb pacjentów

 

 • Zagadnienie samobójstwa – jego uwarunkowania społeczne i psychologiczne

 

 • Agresja ze strony pacjentów w stosunku do pracowników Szpitala. Formy radzenia, postępowanie, uwarunkowania prawne, częstość wystąpienia

 

 • Dopalcze jako współczesne zagrożenia. Rodzaje, składy chemiczne, postępowanie i leczenie

 

 • Pacjenci z dysfunkcjami narządu ruchu. Zapobieganie i przeciwdziałanie upadkom –postępowanie personelu medycznego

 

 • Wypalenie zawodowe wśród grupy zawodowej pielęgniarek. Definicje, strategie radzenia sobie w codziennej praktyce

 

 • Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek w codziennej praktyce. Przepisy prawne związane z odpowiedzialnością

 

 • Znaczenie właściwego  prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej. Skargi pacjentów. Ochrona prawna
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)